Maling king kong lyrics

MALING KINGKONG LYRIC

Chaomi khao yheleu yengdeng aikepaiha
Aii khunoi seita chauboke bosun
Aii menkhun chengai dichao boluthon
Benem khao bokun netehoi plenpaii
Chouma yenni mushekde leu keyang nipai
Cepteno che’ai yapaiken khema
Tejhai…. mengpape betleu
Tedhai…. kelechai cheng khuoooong

Quatho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwice

[adToAppearHere]

Quatho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwiceeeeee

Paphen piw ba waow laike phoce
Tan ten noi the ngeek phen sikechei

Balong kongkeng thenoi chei aaaaiiiiiii

Quaotho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwice [adToAppearHere]

Quaotho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwiceeeeee

Paphen piw ba waow laike phoce
Tan ten noi the ngeek phen sikechei

Balong kongkeng thenoi chei aaaaiiii

Tejhai…. mengpape betleu
Tedhai…. kelechai cheng khuoooong

Quatho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwice

Quatho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwiceeeeee

Paphen piw ba waow laike phoce
Tan ten noi the ngeek phen sikechei

Balong kongkeng thenoi chei aaaaiiiiiii

Quaotho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Solopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwice

Quaotho thi khao pepeng maling kingkong
Selenong kongkeng manomaning map
Polopong peng ngongeng ngongeng
Neisiwiceeeeee [adToAppearHere]

Paphen piw ba waow laike phoce
Tan ten noi the ngeek phen sikechei

Balong kongkeng thenoi chei aaaaiiii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!