I inpeih tawh em, rorelna hmaa ding turin – Rev. VL Nithanga – Sermon

I INPEIH TAWH EM? (Rorêlna hmaa ding turin)

– Rev VL Nithanga

Pathian rorêlna țhutphah hmaah kan vaiin kan la ding dawn si a. Chutichuan, kan zain Pathian hnênah mahni chanchin kan sawi țheuh tûr a ni (Rom.14:10,12).

Lal Isua hi khawvêlah a lo la kal leh ngei dâwn a ni. A lo kal hmasak kha chuan tlâwm takin a lo kal a. Mihringte anga lo piangin, bâwih angah a insiam a, amah leh amah a intitlâwm a, mi ropui kârah a piang lo va, hmun ropuiah a piang hek lo. Tin, mihringte anga lo awmin a inngaitlâwma, thi khawp hiala thu zâwmin a lo awm ta a (Phil.2:7,8). He khawvêla mihring, suala khat, Pathian hransan tawhte rawn tiduhdaha, sawisaa, thiam loh chantîra, rawn hrem tura lo kal a ni lo va. Mihring suala saltâng mêkte rawn chhandama, chatuana nunna kan neih leh theihna tûra thih thlenga tlâwm ral raih tûra lo kal a ni zâwk a. Chuvângin Johana chuan, “khawvêl thiam loh chantîr tûrin Pathianin a fa khawvêlah a tîr lo, khawvêl amah avânga an dam theihna tûrin a tîr a ni zâwk e (John.3:17),” a ti a ni. Hetiang hi a lo kal hmasak khân, a lo kal chhan a nih avângin mihringte anga lo piangin a in ngaitlâwm a, thih thlengin a pa thu a zâwm ta a nih kha. Kan dam theih nâna chhiahhlawh rawngbâwl hna a rawn thawk a, a nihna a tlâwm a, a hlauhawm lo bawk a, tun thleng pawh hian a la hlauhawm chuang hek lo. Amah chu tupawh a ring apiangten chatuana nunna kan neih theih nân ani chuan Chhandamna hna chu a rawn thawk zo tawh a. Vânah a lawn a, Pathianin Lal leh Krista ni fâwmin a siam ta a, a pa dinglamah a han awm ta a ni (Tirh.2:32-36).

Amah ngei chuan khawvêla chhandamna a rawn siam tawh chu tehfung bera hmangin khawvêla mihringte rorêl sak (judge) tûrin a lo kal leh dâwn. Tlâwmtêin a lo kal tawh dâwn lo va, ropui râpthlâkin, au thawm nên, vantirhkoh chungnung ber aw nen, Pathian tawtawrâwt ri nên, vân ațangin a lo chhuk dâwn a, a mah duh lotute tâna hlauhawm takin a lo kal tawh dâwn a ni (1Thes.4:16). Zahngâi takin ro a rêl dâwn lo va, thirtiangin ro a rêl ang. A ka ațang chuan khandaih hriam tak a lo chhuak ang a, chu chu hnamtin ata a thupawm lote a sahna tûr a ni (Thup.19:15). A vantirkohte nêna a ropuinaa inthuama a lo kal hunah chuan, a ropuina țhutphahah a țhu ang a, a hmaah chuan hnamtin an inkhâwm ang a, berâm vêngtuin kêl zing ata a berâmte a hlir angin, amah ringtute chu a hlir ang a (Mt 25:32), ata ni lote chu rawhtuina meipuiah chuan an paih ang a, tah chuan țah leh ha țhial chu a awm ang. Chu mi hunah chuan mi felte chu a Pa ramah chuan ni angin an êng tawh dâwn a ni (Mt. 13:41-43).

He rorêlna ropui hmachhawn tûr hian, nang, i lo inpeih ve tawh em le? Pathian rorêlna țhutphah hmaah chuan mitin kan la ding dâwn si a, mitinin mahni chanchin sawi tûr a ni ang (Rom 14: 10-12). Tumah chhûng leh khat, laina, fate indîn sak theih a ni lo vang. Mitin an thiltih ang zêla rulh tûr a ni si a (Mt.16:27). Pathian rorêlna hmaa ding tûr hian, i lo inpeih lâwk theih nân Lal Isuan a thlâwnin chhandamna a thawh zawh sak tawh che a. tunah a ni chu Vânah a pa dinglamah a han awm ta rih a ni. Chu chhandamna chu i chan theih nân Thlarau thianghlimin hna thawh sak tur chein a vil reng che a. Mahse, khawvêl thil te chu i thinlungah a la lian zâwk fe bawk si a nih chuan lo insiam țha ang che. Lal Isua thihna chu i thihna a ni a, phûma a awmin a hnênah phûmin i awm a, a thawhlehna chu mihring thara i thawhlehna a ni tih lo man chiang la, tûna tisaa i nung mêk pawh kha nangmah kha i ni tawh lo va, nangmahah khân Krista a nung tawh zâwk tih hria la, nangmaha nung krista ringin a duhzâwng lo ti zêl rawh. Tichuan, rorêlna hmachhawn turin i lo inpeih tawh mai dawn a ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!