Eng hun atan pawh inpeih sa rawh – Rev. VL Nithanga – Sermon

ENG HUN ATAN PAWH INPEIH SA RAWH

-Rev VL Nithanga

Tin, lei tûra an kal bo hlân chuan moneitu chu a lo thleng ta a, tichuan, a peihte chu amah nên lawi chaw eiin an lût a, tin, kawng chu an khâr ta a (Mt. 25:10).

Dr Billy Grahama chuan mi pakhat hnenah, “Vawiinah Isua hi lokal dawn tih hre ta thut la, engtin nge i awm ang?” a ti a. Ani chuan, “Biak inah ka tlân lût ang a, ka țawngțai nghâl char char ang,” a ti a. Billy Grahama chuan midang hnênah he zawhna bawk hi a zâwt leh a, Ani chuan, “Ka inah ka hâwng ang a, Bible ka chhiar nghâl char char ang,” a lo ti ve a. Anni chuan Billy Grahama hnênah chuan, ” A nih leh ka pu, nang engtin nge i lo awm ang?” an ti a. Billy Grahama chuan, “Ka lo awm dan sa pangngai ang angin ka awm ang,” tiin a chhang thung a ni.

Billy Grahama’n zawhna a zawh mi pahnihte hi an la chiang tâwk lo hle tih i hre thei em? Biak ina tlat lûta, țawngțai char char tumtu hi, chutiang a tih lai chuan Isua chuan rawn nangchîng ta se, chhandam a nih kher a rinawm lem loh. Chutiang bawkin, ina tlân hâwnga, bible lo chhiar char char tumtu pawh chu, chumi a tih lai chuan Isua nên innangchîng ta se, chhandam a nih kher pawh a rinawm chuang hek lo. Engtik lai pawha inringreng nun an la nei lo a ni. Hetiang mi, inbuatsaih thut ngaiho reng reng hi chu chhandamna la hmu lo leh la chang lote a ni a. Billy Grahama erawh chuan Lal Isua chhandamna, a thlâwna pêk chu a chang tawh a. Isua thihna chu a thihnaah a pawm a, phuma a awmin a hnênah phum vein a awm a, a thawhlehna țawmpuiin Krista rualin a tho leh tawh tih inhriain, taksaa a nung mêk pawh chu amaha nung ni tawh lovin, Krista rinnaa nung a ni tawh zâwk tih a inhria a, Chuvângin, a nitin nun chu inring reng nun a nih sa reng tawh zâwk a ni. Chuvangin, Isua lo kal dâwn avânga Biak ina tlân luha țawngțai char char a ngai ve tawh chuang lo va, Bible lo chhiar char char pawh a ngai ve tawh chuang hek lo. A awmdân pangngai reng kha Isua tawh nân chuan a tâwk sa reng tih a inhria a ni. Nang, Isua Krista tâwk tûr hian i inpeih sa ve reng tawh em? Nge, a hunah hian hlauva țap chungin i inbuatsaih chûk chûk zâwk dawn?

Nula thianghlim sâwm tehkhin thuah pawh khân, Lal Isuan a lo kal leh huna thil thlen dan tur a sawi chiang hle a. Mo neitu chu a lo kal har avângin nula thianghlim sâwm te chu an muhîl vek a. Khâwnvârtui nei sa panga leh khâwnvâr tui nei sa lo panga an awm a. Zan laiah chuan, “Mo neitu chu a lo kal e, a hmuak tûrin lo chhuak ru khai,” tiin au thâwm a lo awm ta a. Chu veleh chuan nula thianghlimho chu an tho vek a. An khâwnvâr chu an han chhi dâwn a, a tui nei sa nula thianghlim pangate chuan an khâwnvâr an chi alh a, moneitu hmuak tur chuan an kal thei nghâl mai a. A tui nei sa ve lo, nula thianghlim dang pangate erawh chuan an khâwnvâr an chhi alh ve thei ta lo va. Hun chawpchilh tawh lutukah khân khâwnvârtui lei tur zawngin an han chhuak khawhnu ve leh a. Khâwnvârtui chu va hmu ve hram mahse, an lo lêt leh chuan kawng an lo khâr hman tawh si a. Luh an dil ve chiam a, mahse mo neitu chuan, “Tihtakmeuhvin ka hrilh a che u, ka hre lo che u a ni,” tiin a chhâng a. Hetiang hi Lal Isua lokal huna thil thlen dan tur chu a ni dâwn a ni. Nun Krista neia lo inpeih sa diamte chuan hlim takin Lal Isua chu kan lo tâwk ang a. Lo la inpeih sa ve lote erawh chuan, chawpchilh deuhvin an han inbuatsaih chûk chûk ang a, mahse, engmah a sawt tawh si lo vang. Nang pawh, eng hunah nge i thih dâwn i hre si lo. Eng ang chhiatna nge lo thleng ang a, eng hunah nge Lal Isua a lo kal dâwn i hre si lo. Eng ang hun pawh hma chhawn dâwn la, Lal Isua neitu lo ni phawt mai teh, eng hun atân pawh, thi tur pawhin, la dam zel tur pawhin, lo inpeih sa diam ang che.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!